Uppdatering 14:46: Aftonbladet och Expressen har vaknat.

Källan av integritets- och yttrandefrihetshotande lagar verkar aldrig sina. Jag har en tes om varför det är så, men just i detta fall tänker jag inte vara teoretisk, utan gå igenom proposition 2007/08:163 - Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. Det ska röstas om den i morgon redan och den enda gammelmediekällan som har skrivit något är Journalisten (Farmor Gun har rätt i när hon säger att deras medlemmar borde vara på hugget). Det är en sak att säga att politikerna glömde bort denna lag. Det är ju trots allt deras jobb att stifta dem. Men det är samtidigt lite magstarkt att säga att bloggarna glömde den. Vi får varken månadslöner eller har sekreterare och vi har för det mesta andra jobb att sköta (Gud i himmelen, det låter ju nästan som ett fackligt argument). Uppdatering: Läste precis att Emma har ett liknande resonemang.

Men, till sakerna. Först bör Mark Klambergs mycket kompetenta genomgång läsas.   

Sammanfattning

Lagen var tidigare tidsbegränsad, men skall nu permanentas: "1952 års tvångsmedelslag ska permanentas genom att föras in i en ny lag med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa mål om allvarliga brott mot allmän säkerhet, vilken ges obegränsad giltighetstid" (91). Den börjar gälla 2009 och ska gälla fram till utgången av 2012. Så långt, inget nytt. Men just fallet kameraövervakning får dock följande behandling:

I propositionen föreslås också att bestämmelserna i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning ska ges obegränsad giltighetstid och att de med oförändrat innehåll ska föras över till tvångsmedelsbestämmelserna i 27 kap. rättegångsbalken. (2)

Vidare utvidgas termen "särskilt samhällsfarliga brott" till att även innefatta (1):

  1. brott mot medborgerlig frihet.
  2. om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet. (se Jakob Heidebrinks kommentar)
  3. om skydd för företagshemligheter om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av eller har understötts av en främmande makt.
Finansiering av särskilt allvarlig brottslighet låter skum och gummiartad. Att man skickar pengar till släktingar i andra länder är vanligt, men kan minst sagt få allvarliga konsekvenser.
 
**Häktning**

Enligt 2 § kan således en utredningshäktning pågå i upp till fyra veckor, jämfört med bestämmelsen i rättegångsbalken enligt vilken en person kan vara utredningshäktad under högst en vecka.

Här snackar vi alltså om förlängda häktningar när det gäller särskilt farliga brott.

Mobiltelefoner (se Copyriots rapport från fallet Storbritannien).

Det blir allt vanligare att kriminella personer använder anonyma kontantkort vid mobiltelefonsamtal, vilket innebär betydande svårigheter att identifiera användaren. Detta skapar stora möjligheter för internationella kriminella nätverk att planlägga och verkställa allvarliga brott. 

Med FRA-liknande teknologier förbjuds snart anonym telefoni även i Sverige... 

Terrorism (långt citat, jag blir dock inte skraj). 

Det nya hotet har en annan karaktär på så sätt att det präglas av starka kopplingar till religiös extremism. Dagens allvarligaste terroristhot mot Europa såväl som globalt utgörs av grupper som söker legitimera våldsanvändning med hänvisning till extrema uttolkningar av islam. Mål och motiv är därför inte längre nödvändigtvis sprungna ur en geografiskt eller politiskt avgränsad fråga utan kan vara mycket mer diffusa och långsiktiga. Inte sällan är massvåld och förstörelse ett mål i sig. Självmordsattentat har blivit en del i den nya metodiken. Civilbefolkningen löper därmed större risk att drabbas.

Utveckling inom kommunikationstekniken och massmedier tillsammans med andra gynnsamma förutsättningar för global rörlighet av varor, kapital, tjänster och människor har haft många positiva effekter, men även underlättat de extremistiska idéernas spridning. Möjligheterna att sätta dem i verket har också ökat. Med hjälp av ny, effektiv teknik kan det få förödande resultat. 

Hotbilden kan snabbt förändras, något som illustrerades i samband med den danska publiceringen av Muhammedkarikatyrerna 2006. Också den senaste debatten under hösten 2007 kring de s.k. rondellhundsteckningarna har givit skäl till överväganden rörande riskerna för påverkan på hotbilden mot Sverige och svenska intressen.

Det verkar som Lars Vilks har lyckat leta sig in i regeringspropositioner. Jävligt lyckat! Konst som förstärker statsapparaten!
Det positiva är ändå att det inte innebär några nya teknologier, som i fallet FRA. Men lag på lag, data på data... kontrollsamhälle på panspektron... 
Skriven av admin den 21 oktober 2008