{.alignnone .size-medium .wp-image-324 .aligncenter}

Charlotte skriver i Malmö City hur hoten mot vår integritet står som spön i backen. Samtidigt skriver Copyriot om en ny (i icke-linjära termer) framträdande -ism, korporativismen. Kalle skriver om Homo Sacer, alltså hur det skapas hopplöst rättslösa subjekt när hetsjakten på fildelarna sätts igång. På bilden ovan ser vi ett utdrag om domen mot en dansk 15-åring som råkade väldigt illa ut. Låt oss se vad som ligger bakom allt detta.

Vi ger oss in i en närgranskning av syftet med IPRED (hela direktivet / korrigendum):

Member States shall provide for the measures, procedures and remedies necessary to ensure the enforcement of the intellectual property rights covered by this Directive. Those measures, procedures and remedies shall be fair and equitable and shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays. (L 195/20)

Det är intressant att se hur "fair" följs av "equitable", vilket som juridisk term betyder "valid in equity as distinct from law". Någon med mera juridisk kompetens än mig får gärna kommentera och förklara! Men fokus verkar ligga på effektivitet.

Nu över till hyrsnutarna, eller till det legala möjliggörandet av korporativismen/neo-korporativismen som [Rasmus skriver om](http://copyriot.se/2008/10/28/ifpi-drommer-pa-75-arsdagen-om-en-ny-korporativism/):

(d) professional defence bodies which are regularly recognised as having a right to represent holders of intellectual property rights, in so far as permitted by and in accordance with the provisions of the applicable law. (L 195/20)

Jag tänkte mig först detta som en räffling, som något som kommer sätta upp barriärer i framtiden. Men det tar jag tillbaka! Detta är istället just en avräffling i bemärkelsen att man "outsourcar" till professional defence bodies (vilket jävla namn!) som får ett slätt rum att operera i. Helt slätt är det givetvis inte... får vi hoppas. Men helt klart lämnar man öppet för dessa "kroppar" att agera, mobilisera och terrorisera i det fria. Som jag ser det leder detta till Kalles resonemang om Homo Sacer. Åter till IPRED:

In the case of an infringement committed on a commercial scale, the Member States shall ensure that, if the injured party demonstrates circumstances likely to endanger the recovery of damages, the judicial authorities may order the precautionary seizure of the movable and immovable property of the alleged infringer, including the blocking of his/her bank accounts and other assets. To that end, the competent authorities may order the communication of bank, financial or commercial documents, or appropriate access to the relevant information. (L 195/22)

What! "The precautionary seizure of movable and immovable property". Lägenheten tas i beslag och bankkontona fryses! Vad innebär till exempel "circumstances likely to endanger the recovery of damages". Om man lägger ut något på Pirate Bay så riskerar man ju, enlig skivbolagen i alla fall, att "produkten förstörs" (trots att vi alla vet att kopiering inte förstör något).

IPRED skulle ha implementerats redan 2006, men harförsenats i ett antal länder, bland annat Sverige. Vi jobbar fortfarande på det. Om man läser Lagrådets kommentar - Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-22:

Den i remissen företagna intresse avvägningen utmynnar i att det är ett angeläget behov att införa en inskränkning i rätten till privatlivet för att skydda andras immateriella rättigheter och att regleringen är ägnad att tillgodose sitt syfte och står i proportion till det som skall uppnås. Enligt Lagrådets mening hade det varitönskvärt att intresseavvägningen vilat på ett fylligare underlag såvitt avser förslagetsbetydelseför enskildas integritet. Tillräckliga rättssäkerhetsgarantier för den enskildeInternetabonnentenfår dockanses uppställda genomdels det beviskrav som finns i7 kap.53c§, dels den proportionalitetsregel som finns i 53d§ och de övriga inskränkningar som där föreskrivs. (s. 4)

Så det hela verkar vara okej med Lagrådet, även om man vill ha ett "fylligare underlag". Vi dyker vidare och söker upp det där med beviskrav och proportionalitet. Men jag fattar inte hur de hänvisar här... jag och lagar. Men kan någon förklara för mig hur jag hittar 7 kap. 53 c § och 53 d§?Här är IPRED i original. 

Det blev lite rörigt... sorry för det. Jag är inte bra på att läsa lagtexter...

Uppdatering: Nu fattar jag *trög*. Det är alltså givetvis remissen Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG som det hänvisas till. (tack razor och Mikael Nilsson).

Information om varors eller tjänsters ursprung och distributionsnät kan särskilt avse 1. namn på och adress till producenter, distributörer, leverantörer och andra som innehaft varorna eller tillhandahållit tjänsterna,  2. namn på och adress till avsedda grossister och detaljister, och  3. uppgifter om hur mycket som producerats, levererats, mottagits eller beställts och om vilket pris som har bestämts för varorna eller tjänsterna. Bestämmelserna i första–tredje styckena tillämpas också i fråga om försök och förberedelse enligt 53 § femte stycket. 

Okej, det där fattar man ju. Men...

53 d §

Ett informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse. Skyldigheten att lämna information enligt 53 c § omfattar inte uppgifter vars yppande skulle röja att uppgiftslämnaren eller någon honom eller henne närstående som avses i 36 kap. 3 § rättegångsbalken har begått en brottslig handling. I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser som begränsar hur mottagna personuppgifter får behandlas.

Hur bedömer man om en författare, musiker eller upphovsrättsman lider men? Det är en ontopolitisk fråga (får stackars musiker och författare betalt, egentligen?). Dock fattar jag inte påföljande mening, men fyll gärna i.

Skriven av admin den 28 oktober 2008