Anteckning om Folkpartistisk tillväxtkritik 1972

I mitt arbete med att analysera olika sätt att mäta välfärd på snubblade jag över en intressant folkpartistiskt motion från 1972, fyra år efter låginkomstutredningen/levnadsnivåundersökningen. Tack riksdagen för era öppna data!

Folkpartisterna är i denna motion på krigsstigen mot samhällets ekonomisering. BNP avfärdas som en indikator på välfärd så här:

Vi använder oss i dag av synnerligen bristfälliga och ibland rent
felaktiga metoder för att mäta välfärden. Ofta har man använt ökad bruttonationalprodukt som liktydigt med ekonomisk utveckling, framåtskridande och ökat välstånd, trots att bruttonationalproduktbegreppet inte täcker in värden som fritid, trygghet och valfrihet i arbetet, miljö, hälsotillstånd m. m. Sådana faktorer utövar ett stort inflytande på välfärd supplevelsen men kommer inte till uttryck i  bruttonationalproduktbegreppet. Det är helt enkelt fel att reservationslöst jämställa en ökad bruttonationalprodukt — BNP — med ökad välfärd.

Denna kritik är ju mer eller mindre allmängods på 70-talet. Men det som är intressant är att till och med Folkpartiet tänker att de nya mätmetoderna ska utvecklas av “parlamentariker” snarare än forskare, och ansluter sig till LO:s linje:

Man borde observera vad LO skriver i sitt remissvar över denna fråga om ett bredare system av välfärdsmått. LO ser detta som en stor, och tydligen också svår, fråga. LO anser att det är lämpligt att låta det tilltänkta utrednings- och metodutvecklingsarbetet ledas av parlamentariker. LO:s syn summeras så här i utlåtandet (FiU 39, 1971, s. 8): ”Därigenom skulle en bättre anknytning till riksdagens behov av att kunna styra utformningen av underlaget för samhällsplaneringen skapas.” Det gäller enligt LO den uppenbart mycket stora frågan ”hur dessa kalkyler och de olika välfärdsmått och politiska ställningstaganden de föranleder skall kunna byggas in i prognos- och planeringsarbetet”. Detta gäller en bred och genomgripande fråga, och därför är det värdefullt att parlamentariker kan vara med på ett tidigt stadium.

Jag undrar om detta skulle vara möjligt idag? Att till och med metodarbete ska utföras av parlamentariker (och inte forskare).

Sist men inte minst uttrycker Folkpartisterna en arbetskritik som även den är en omöjlig figur på den politiska högerkanten idag.

Till detta kommer att samhället med alla sina sociala skyddssystem ändå är ett hårt samhälle för den som inte orkar med i en uppskruvad arbetstakt, har svårt att anpassa sig till etablerad arbetsmoral och konkurrenskrav eller som helt enkelt av rent fysiska skäl inte orkar. Varje år stampas ett växande antal människor ut från arbetsmarknaden. Vi måste inse att den industriella exploateringen inte kan fortsätta som hittills, att vi måste ägna en mycket större uppmärksamhet
åt tillväxtens innehåll och effekter.

Anteckningar om välfärdsmått 1 – FNs definition från 1961

Hur mäter man välfärd? Det är ämnet för SOU 2015:65 “Får vi det bättre”, som publicerades förra året. Just nu arbetar jag med att försöka dra samman olika tankelinjer kring hur man kan kvantifiera välfärd på olika sätt, som delvis ger nytt ljus på var vi står idag.

En återkommande referenspunkt är FNs rapport International Definition and Measurement of Levels of Living. An Interim Report (61.IV.7) från 1961. Här diskuterar man olika indikatorer och föreslår en revision av tidigare arbeten, som resulterar i följande nio komponenter[ref]Översättningen är lånad ur Johansson, Sten 1970. Om levnadsnivåundersökningen, Stockholm: Almänna förlaget, sid. 21 [/ref].

  1. Hälsa
  2. Livsmedelskonsumtion
  3. Utbildning
  4. Sysselsättning och arbetsförhållanden
  5. Bostadsförhållanden
  6. Social trygghet
  7. Beklädnad
  8. Rekreation och fritid
  9. Mänskliga friheter

Denna rapport brottades med stora metodologiska brister, bland annat visste man inte alls hur man skulle mäta den sista, mänskliga friheter, eftersom det inte ansågs finnas någon bra indikator på detta.

Trots bristerna skulle den bilda en referenspunkt när olika länder började implementera mätmetoder som skulle komplettera eller ersätta BNP som mått på välfärd. Bland annat de svenska sociologerna, som jag återkommer till i nästa anteckning.

Lyckovändningen?

FIGURE 4

För några veckor sedan publicerades min och Gustaf Nelhans artikel The happiness turn? Mapping the emergence of “happiness studies” using cited references i tidskriften Scientometrics. För att läsa originalartikeln måste man befinna sig bakom betalvägg, men man kan även ladda ned en postprint-version på antingen Researchgate eller (för den som vill slippa facebookifieringen) på en hederlig server. Det är i princip samma version som originalartikeln, förutom att sidnumren inte stämmer.

Artikeln är baserad på 25 tusen publikationer hämtade från Web of Science. Vi har lagt upp alla visualiseringar i högupplöst format på ett eget arkiv. Dessutom finns all originaldata fritt tillgänglig (och för evigheten bevarade) hos Svensk Nationell Datatjänst (DOI-nummer 10.5878/002633). Man kan alltså reproducera våra resultat. Eller så kan man använda datamängderna till att producera nya resultat.

Våra resultat visar att lyckoforskningen tog sitt avstamp (i scientometriska mått) i 1960-talets gerontologi och familjeforskning. Den inkorporerades sedan i sociala indikatorsforskningen under 70-talet och vandrade sedan till socialpsykologi och personlighetsforskning. Under 90-talet breddas lyckoforskningen avsevärt och började leta sig in i medicinsk och klinisk forskning. Vid millennieskiftet sker ett kvantitativt genombrott och under 00-talet fullkomligen exploderar lyckoforskningen, samtidigt som den letar sig in i ekonomi och specialiserade vetenskaper. Vi använder dessa resultat sedan för att diskutera bland annat Sara Ahmeds tes om “the happiness turn”, som vi nyanserar en smula.

Och mycket mer.

Egdeworth 1881 om hedonic calculus – hur mäta nytta och lycka och den atomistiska grunden för hedoner

Skärmavbild 2014-12-07 kl. 14.17.48

Artiklar som citerar Edgeworth 1881. Rådata som txt och nätverksfil som gephi.

Häromdagen snubblade jag över Francis Ysidro Edgeworths Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences (1881)[ref]Edgeworth, F. Y. (1881) Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences, C. Keagan Paul & Co.[/ref]. Det tycks finnas en outsinlig ström av brittiska utilitarister som under 1800-talet försökte förena matematik med “moral sciences”, ekonomi med felicific calculus, och att fatta beslut baserat på nytta.

I sammanhanget är det värt att notera att det är från Edgeworth som Torbjörn Tännsjö lånar idén om hedonistiska atomer, eller “hedoner”. Se bland annat hans bok Hedonistic Utilitarianism[ref]Tännsjö, Torbjörn (1998) Hedonic Utilitarianism, Edinburgh University Press.[/ref] och en kritisk recension av Timothy Chappell[ref]Chappell, Timothy (2001) “Hedonistic Utilitarianism by Torbjörn Tännsjö”, Mind, Vol 110, No. 439, 864-869.[/ref]. (Ursäkta paywallänkarna).

Dessutom hänvisar Daniel Kahneman och Robert Sugden[ref]Kahneman, D. and Sugden R. (2005) “Experienced Utility as a Standard of Policy Evaluation”, Environmental & Resource Economics, No. 32: 161-181. DOI 10.1007/s10640-005-6032-4.[/ref] till Edgeworth och Bentham som grunden för deras begrepp experienced utility. De förklarar både hur de har hämtat detta begrepp från sitt ursprung[ref]Decision Utility, Experienced Utility and Contingent Valuation Two different interpretations of the term ‘utility’ have been used in the literature of economics. In its original interpretation, which derives from Bentham, utility is interpreted in hedonistic terms, as a measure of pleasure and pain. In the 19th century, Edgeworth (1881/1967, pp. 98–102) suggested the idea of what he called the ‘hedonimeter’ – an imaginary instrument, analogous with the barometers used in weather-recording stations, which could measure the level of pleasure or pain that an individual was experi- encing at any moment and then plot this as a continuous function of time. The integral under the curve plotted by the hedonimeter would be a measure of the individual’s happiness for a given period. A developing strand in the recent research literature of economics is to try to revive this interpretation of utility as experienced utility. (162)[/ref] och varför detta ursprung ofta glöms bort[ref]Why did economics abandon the tradition of Bentham and Edgeworth? There seem to have been multiple reasons. One reason, commonly cited by historians of economics, is that there was a positivist or behaviourist revolution at the beginning of the 20th century. As part of that revolution, economists rejected the subjectivity of experience in favour of the objectivity of observable choices. But a second and very powerful reason came from normative economics. In 20th-century neoclassical welfare economics, the measure of welfare for any given individual is her utility. If utility is interpreted as decision utility and if economic agents are assumed to be rational utility-maximisers, there is no need to worry about whether they are choosing things that they will enjoy consuming.(162)[/ref].

\\

Edgeworth var inspirerad av William Stanley Jevons Theory of Political Economy (1871) och inleder sin skrift med en definition av nytta som lyder:

Utility, as Professor Jevons says, has two dimesions, intensity and time. The unit in each dimension is the just perceivable increment. (p. 7)

Intensitet och varaktighet känner vi igen från Benthams usprunliga skala för att mäta lycka.

Men Edgeworth menar att dessa två dimensioner är otillräckliga. Han vill istället införa en tredje dimension. Detta leder till en viktig passage i bokens inledning, och därför kommer det många citat i arkivsyfte för att bringa klarhet i tankeoperationerna.

För det första uppfinner Edgeworth en “enhet” för vad han kallar “pleasure-intensity”:

In virtue of what unit is such comparison possible? It is here submitted: Any individual experiencing a unit of pleasure-intensity during a unit of time is to ‘count for one.’ Utility, then, has three dimensions; a mass of utility, ‘lot of pleasure,’ is greater than another when it has more intensity-time-number units. (p. 8)

Nyttan är alltså tredelad. Intensitet av njutning, varaktighet av njutning och “antalet” njutningar. Det är detta “antal” som leder vidare till:

Looking back at our triple scale, we find no peculiar difficulty about the third dimension. It is an affair of census. The second dimension is an affair of clockwork; assuming that the distinction here touched, between subjective and objective measure of time, is of minor importance. But the first dimension, where we leave the safe ground of the objective, equating to unity each minimum sensibile presents indeed peculiar difficulties. Atoms of pleasure are not easy to distinguish and I discern; more continuous than sand, more discrete than liquid; as it were nuclei of the just-perceivable, embedded in circumambient semi-consciousness. (p. 8, min fetstil)

Det som skall mätas (census) är alltså njutningsatomerna. Eller, vad Tännsjö senare kom att kalla “hedoner”. Men för Edgeworth uppstår genast ett problem. Dessa atomer är inte möjliga att räkna, så som vi räknar antalet fingrar på handen. Men följande kryptopoetiska passage argumenterar Edgeworth:

We cannot count the golden sands of life ; we cannot number the ‘innumerable smile'[s] of seas of love; but we seem to be capable of observing that there is here a greater there a less multitude of pleasure-units, mass of happiness; and that is enough. (p. 8-9)

Vad Edgeworth är ute efter är alltså en slags balans som kan avgöra var någonstans det finns fler eller färre “njutningsenheter”, mer eller mindre “lyckomassa”. Intressant.

Det finns många fler intressanta saker i Edgeworths bok. Hans atomistiska världsbild bygger mycket på att hans stora förebilder är fysiker. Ofta återkommer han till Maxwell (p. 76-77). Hans förhoppningar är att samhällsvetenskaperna (moral sciences) en dag ska kunna jämföra sig med fysiken och astronomin:

‘Mécanique Sociale’ may one day take her place along with ‘Mécanique Celeste,’ throned each upon the double-sided height of one maximum principle, the supreme pinnacle of moral as of physical science. As the movements of each particle, constrained or loose, in a material cosmos are continually subordinated to one maximum sum-total of accumulated energy, so the movements of each soul, whether selfishly isolated or linked sympathetically, may continually be realsing the maximum energy of pleasure, the Divine love of the universe. (12)

Mécanique Sociale. Political Arithmetic. #fysikavund. Hedonic Calculus. Scientia Felicitas. Felicific Calculus. Många namn för samma strävan.

Felicific Calculus 1914

Skärmavbild 2014-12-03 kl. 19.38.06
Websters dictionary ligger några år efter.

I min forskning om att mäta lycka letar jag efter första gången som begreppet “felicific calculus” nämns. Begreppet är centralt som idé för alla som har försökt sig på att mäta lycka på ett eller annat sätt. Men, det är inte helt enkelt att söka sig fram eftersom man får harva en del på 1800-talet i skannade böcker från Archive.org. Men man hittar alltid mer än vad man letar efter, så jag tänkte att jag postar minnesanteckningarna här för den som är intresserad.

Tidigaste referensen jag har, än så länge, är från 1914 (slår mitt förra “rekord” från 1918):

This seems to be the first use of the now well-known expression ‘moral arithmetic’: it does not occur in the Introduction to the Principles of Morals and Legislation. But arithmetical terms, and a ‘felicific calculus’ with elements or dimensions of value, were largely employed in early MSS.; e.g., ‘Observe that the number expressing the Certainty and Propinquity of a pleasure must be a fraction. The limit on the side of menace the maximum being but an unit. … A Pain or Pleasure loses in certainty, upon the single account of its being distant. But this is in a fixed ratio, the same for all pains and pleasures ‘ (MSS. University College, No. 69; cited Halevy, vol. L, p. 300). (C. M.A.) [ref]Dumont, Étienne (1914) Bentham’s Theory of Legislation, Translated by Charles Milner Atkinson, Vol. 1, London: Oxford University Press, p. 2[/ref]

Intressant. Begreppet “moral arithmetic” och “hedonic calculus” är mycket mera spritt under artonhundratalet än “felicific calculus”.

Mera om kopplingen Bentham, lycka och politisk ekonomi

Jag hamnar då och då i trådar som aldrig sinar när man börjar nysta i dem. Så här kommer ytterligare några Benthamanteckningar för arkivet, som jag kanske plockar upp för användning vid ett senare tillfälle.

Michael Quinn skriver i en helt färsk artikel[ref]Quinn, Michael (2014) “Bentham on Mensuration: Calculation and Moral Reasoning”, Utilitas, 26, pp 61-104. doi:10.1017/S0953820813000241[/ref] om Benthams lyckomått och relationen till pengar, som jag har nämnt tidigare. Han skriver (och citerar Bentham):

Certainly in the 1770s, before writing IPML[ref]Introduction to the Principles of Morals and Legislation[/ref], Bentham advanced the claim that there was a common metric according to which the values of different pleasures and pains could be measured, and that that metric was constituted by money:

“If then, speaking of the quantity of various pains and pleasure[s] and agreeing in the same propositions concerning them we would annex the same ideas to these propositions, that is if we would understand one another, we must make use of some common measure. The only common measure the nature of things affords is money. How much money would you give to purchase such a pleasure? 5 Pounds and no more. How much money would you give to purchase such another pleasure? 5 pounds and no more. The two pleasures are equal. How much money would you give to purchase immediately such a pleasure? 5 Pounds and no more. How much money would you give to exempt yourself immediately from such a pain? 5 pounds and no more. The pleasure and the pain must be reputed equivalent.[ref]UC xxvii. 36–7 (in Baumgardt, Bentham and the Ethics of Today, p. 561).[/ref]”

Bentham does here prefigure both the notion of willingness to pay, and that of indifference between pleasures, or between combinations of pleasures and pains, as indicative of equality in value, which lie at the heart of contemporary cost-benefit analysis and micro-economics respectively. (p. 77 – 78)

Tesen om att lyckoekonomin är explicitgjord (men inte omsatt i praktiken) redan hos Bentham stärks således.

Ännu djupare går välfärdsekonomen Anoinette Baujard i en artikel från 2009[ref]Baujard, Antoinette (2009) “A return to Bentham’s felicific calculus: From moral welfarism to technical non-welfarism”, European Journal of the History of Economic Thought, 16:3, 431-453, DOI: 10.1080/09672560903101294[/ref]. Här skriver Baujard mycket utförligt om de olika överväganden som Bentham gör kring att använda pengar som måttstock. Jag måste återvända till denna text för en djupdykning, men just nu hinner jag bara citera kort:

In other words, appeal to a monetary metric facilitates the realisation of intrapersonal and interpersonal comparisons of utility, necessary for the expression of social judgments. Bentham is therefore able to employ money as the basic datum summarising information on pleasure and pain.

“Now, money, as has been said is the only current and universal means in the hands of the Legislator of producing pleasure. (Bentham U.C. 27.36, reproduced by Goldworth 1979: 12)”

It may be used to infer just policy, or to implement policy. (p. 442-443)

Mycket intressant. Mycket modernt.

 

 

 

 

 

Ursprunget till begreppet Felicific calculus

Jag har redan uttryckt en undran om begreppet felicific calculus egentliga ursprung. Efter otaliga sökningar och mailväxlingar med diverse Benthamkännare verkar det som att jag har nått en tillfällig botten.

Bentham själv verkar nämligen inte ha använt sig av detta strömlinjeformade begrepp. Istället lutar det åt att det eventuellt är så att nationalekonomen Wesley C. Mitchell var först ut i en artikel från 1918[ref]Mitchell, W., (1918) “Bentham’s Felicific Calculus”, Political Science Quarterly 33,  161–83.[/ref]:

Bentham’s way of becoming the Newton of the moral world was to develop the ” felicific calculus.” There are several ex- positions of this calculus in his Works; but the first and most famous version remains the best to quote[ref](Fotnot till Introduction to the Principles of Morals and Legislation)[/ref].

“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standardof right and wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened to their throne.”

Hence to know what men will do, to tell what they should do, or to value what they have done, one must be able to measure varying ” lots ” of pleasure or pain. How are such measurements to be made? (p. 164)

Denna lyckokalkyl är intressant främst när den kopplas samman  med mätningar av andra “värdevariabler”. Men, mer om det senare.

 

Ett kristet lyckobegrepp? Citat ur tidig amerikansk lyckoforskning

Jag har vid ett tidigare tillfälle citerat ur Goodwin Watsons tidiga lyckomätning från 1930[ref]Watson, G. (1930) “Happiness Among Adult Students of Education”, Journal of Educational Psychology, No. 2, Vol. 21.[/ref]. När jag läste om denna artikel snubblade jag på att det fanns en för mig okänd referens till Nya Testamentets saligprisningarna. Watson skriver:

No human quest may claim a larger following than that for happiness and satisfaction in life. Even the highest ethics tends to justify itself by its contribution to human happiness. The  Beatitudes themselves constitute an attempt to formulate the conditions of the most blessed existence. (p. 79)

I vanliga fall brukar lyckoforskningen grunda sina etiska principer antingen i Bentham, Mill eller Aristoteles. Detta var första gången som jag stötte på en referens till Matteus och Lukasevangelierna.

Detta lyckobegrepp, beātitūdō , kan analyseras på många olika sätt. Jag är verkligen inte insatt i dessa texter. Men det känns ändå som att det hela bygger på att lyckan kommer vid ett senare tillfälle, speciellt för den som just nu lider. För den som är fattig eller förföljd kommer lyckan i Himmelriket.

Jag intresserar mig här för frågan om hur detta lyckobegrepp kan mätas. Det blir troligtvis svårt. Watson gör inte detta i sin artikel, utan föga förvånande utgår han istället från en subjektiv, komparativ lyckoskattning i nuet: “In this study, the individual is called happy if he believes himself happier than most others of like age and sex [..]” (p. 79). De här komparativa lyckoskattningarna tänker jag mig är ganska trista. Varför jämföra sig med andra. Det känns ganska långt ifrån det Nya Testamentet.

Kanske är Watson ett undantag. Är det någon som har sett detta lyckobegrepp på något annat intressant ställe?

Scientometrisk analys av Journal of Happiness Studies

JOHSwhole

klicka för att förstora

När man tänker på det här med lyckoforskning kan det ibland vara intressant att gå rakt på sak, även om raka vägar är något som jag för det mesta undviker av princip. Men, här kommer en anteckning om Journal of Happiness Studies (ej att förväxla med Journal of Happiness and Well-being).

I all sin enkelhet finner vi de centrala begreppen i keywordanalysen (som utgår från enskilda publikationer) i bilden ovan: “Happiness”, “Well-being”, “Life Satsifaction” och “Subjective Well-being”. Intressant. Även mycket likt det keywordnätverk som återfinns i Social Indicators Research.

Men går vi lite närmare in i nätverket kan vi börja arbeta oss vidare mot att precisera vilka lyckobegrepp som cirkulerar i nätverket (och skapar egna nätverk i nätverken). Vi zoomar så här:

JOHSeudaimonia

klicka för att förstora

Vi minns Aristoteles lyckobegrepp “eudaimonia”. Här ser vi två intressanta saker. Dels att det ligger i närheten av Well-being (dvs. det förekommer ofta tillsammans med “Well-being” i keywords). Detta stämmer även på en kvalitativ nivå. När forskare utgår från Aristoteles begrepp, kallar de ofta perspektivet för “psychological well-being” för att markera att det inte handlar om “subjective well-being”, som vi hittar i andra hörnet av bilden.

Men, det är även intressant att se hur annan terminologi från Aristoteles blir omvandlad till forskning som utförs 2300 år senare. Vi ser hur begreppet ansluter sig till “autonomy”, “self-determination” och “virtue”.  Typiskt Nichomachiskt. Men, notera även “hedonia”, som i någon mån sätts i motsatsställning till “eudaimonia” i litteraturen om lycka.

Detta bekräftas även om vi går in och tittar på de citerade referenserna för hela Journal of Happiness studiesnätverket.

Skärmavbild 2014-11-12 kl. 19.37.49

Ed Diener är den forskare som kanske allra mest har fyllt begreppet “subjective well-being” med mening. David Watson är försteförfattare till en mycket berömd artikel om positiv affekt. Richard Ryan och Carol Ryff har båda arbetat med att “mäta” eudaimonia. Sonja Lyubomirsky och Martin Seligman är båda “positiva psykologer“, varav den förra har skrivit en bok som finns översatt till svenska som hävdar att vi kan påverka upp till 40% av vår lycka. Dessa referenser är de som citeras allra mest i Journal of Happiness Studies, och på så sätt ger de en god bild av innehållet.

Detta var bara en kort anteckning. Och en påminnelse om att man måste komplettera scientometriska nätverksanalyser av läsning av artiklarna.

Gas flyter i ledningar, WiFi flyger i luften, vetenskap cirkulerar i tidskrifter.

För den som vill visualisera: gephi-filen.

Indikatorrörelsen, nätverksform och innehåll i Social Indicators Research

SocialIndicatorsResearch

Jag har börjat intressera mig för sociala indikatorer, speciellt inom området lyckoekonomi. En av de många linjer som har bidragit till en förståelse av värde som inte är ekonomiskt centrerad, består av den så kallade “indikatorrörelsen”, som med sedan 1974 har rört sig i och omkring tidskriften Social Indicators Research. Jag tänkte bara lite enkelt se vad det är som rör sig i detta nätverk. Vad är det för typ av fakta? Eller, ännu tydligare, vilken typ av referens är det som cirkulerar?

Jag hämtade hem alla 3156 artiklarna som någonsin publicerats i Social Indicators Research från Web of Science (här kan man bläddra och här kan man ladda ned som källdata och gephi-fil) och började visualisera dem. Bilden ovan visar hela nätverket och de mest centrala noderna definierade efter hur ofta dessa keywords blir citerade. Alltså, ju större en nod (eller mod) är, desto fler “referenser” finns det till detta keyword.

Vi ser alltså på bilden ovan hur begreppen “Quality of Life”, “Life Satisfaction”, “Subjective Well-being”, “Happiness” och “Well-being” är mest förekommande. Dessa vecklar ut enorma nätverk och kan sedan kombineras med en mängd andra moder i nätverket.  Men, vi måste hålla i minnet att “centralitet” endast är ett relativt/situerat begrepp. Centralitet är bara en fråga om inzoomning och organisering efter en visualiserande algoritm. Det är lätt att frestas att tro att man har hittat “grunden” eller “startpunkten” i ett nätverk. Men detta måste man undvika till varje pris, annars riskerar analysen reduktionism.

Vi kan givetvis zooma in på intressanta saker, exempelvis de konventionella ekonomiska indikatorerna “income” och “poverty”:

 

ZoomIncome

Vill man sedan öka graden av komplexitet kan man givetvis gå till källtexterna och läsa artiklarna som handlar om “poverty” och “income“. Här hittar man intressanta länkar mellan ekonomi och lycka. Det är här som vi bland annat hittar delar av Bentham.

Tittar vi sedan på de tio mest citerade verken inom Social Indicators Research får vi följande:

tiomestciterade

Nu är det alltid lite lurigt att syssla med ackumulerad data från 1974. Klassiker som Andrews och Witheys Social Indicators of Wellbeing har ju många år på nacken och kommer därför att vara mera citerade.

Vi kan även se vilka angränsande nätverk som Social Indicators Research hamnar hos. Genom att titta på vilka andra tidskrifter som finns i referenslistorna på de tretusen artiklarna från SIR, kan får man fram en “Co-citation of Sources”. Ser ut så här:

SIRcocitationofsources

Här ser vi tydligare kopplingen till ekonomi i det röda klustret till höger, men även till sociologi, socialpsykologi och “ren” lyckoforskning. Intressant.